Certificeringprocedure

Inspectiecertificering

 

Sinds april 2012 is het Bouwbesluit (BB12) van kracht (wetgeving), waarin voor volgens het Bouwbesluit vereiste installaties wordt verwezen naar de CCV schema’s. Daarnaast wordt er vanuit milieuwetgeving en vanuit het Vuurwerkbesluit voor brandveiligheidsinstallaties een inspectie verlangd. Bovendien worden brandveiligheidssystemen vereist door verzekeraars en gebouweigenaren/gebruikers.

Inspecties vinden veelal plaats op basis van doeltreffendheid volgens schema’s en daarnaast kunnen inspecties ook plaatsvinden op normconformiteit.

Erkende bedrijven en relatie met inspectieschema’s
In de CCV inspectieschema’s is een mogelijkheid aanwezig om gebruik te maken van ‘gecertificeerde’ (‘erkende’) installateurs die installaties en diensten onder certificatie leveren. Dit biedt als voordeel dat in het ontwerp- en realisatietraject wordt gewerkt met installateurs die aantoonbaar inhoudelijke kennis en ervaring binnen hun organisatie hebben.

Om een oordeel te krijgen over de beveiliging beoordeelt de Inspectie-Instelling het brandbeveiligingssysteem. Tijdens de inspectie worden, aan de hand van een in het inspectieschema opgenomen checklijst, alle relevante inspectiepunten van de te inspecteren brandbeveiligingsinstallatie en gestuurde installaties alsmede de direct aan deze installaties verbonden bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden beoordeeld. Van al de inspectiepunten wordt op basis van een eveneens in het inspectieschema opgenomen lijst van afkeurcriteria, goed- of afkeur vastgesteld.