Activiteiten Inspectie-Instellingen

Activiteiten geaccrediteerde Inspectie-Instellingen

 

De geaccrediteerde Inspectie-Instellingen begeleiden de procedure rond de inspectiecertificering en moeten zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 en de in Nederland vastgestelde kwaliteitscriteria. Alle geaccrediteerde Inspectie-Instellingen zijn minimaal geaccrediteerd om op basis van de CCV inspectieschema’s inspecties uit te voeren. Op de site van de accrediterende instantie (RvA of MLA partners) is de volledige scope van de Inspectie-Instelling in te zien.

De geaccrediteerde Inspectie-Instellingen begeleiden de procedure rond de inspectiecertificering. Om brandbeveiligingssystemen in aanmerking te kunnen laten komen voor een inspectiecertificaat volgens de hiervoor genoemde schema’s wordt de volgende procedure aangeraden.

Inspectie basisontwerp
Als eerste stap zullen de uitgangspunten (basisontwerp), zoals vastgelegd In o.a. UPD’s en PvE’s, worden geïnspecteerd, waarbij wordt vastgesteld of de uitgangspunten voldoen aan de (afgeleide) doelstellingen.

Inspectie detailontwerp
Door derden wordt een gedetailleerd ontwerp gemaakt. Dit detailontwerp wordt door de Inspectie-Instelling geïnspecteerd, waarbij het normatief kader basis voor de beoordeling is.

Tusseninspecties
Tijdens de aanleg worden tusseninspecties (als onderdeel van de initiële inspectie) uitgevoerd van installatiedelen die later moeilijk zijn te inspecteren, zoals ruimten boven verlaagde plafonds, watertanks en grondleidingen.

De initiële inspectie (opleveringsinspectie)
Nadat de installateur de beveiligingsinstallatie heeft aangelegd voert de Inspectie-Instelling een initiële inspectie uit. Dit gebeurt om na te gaan of het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten. De resultaten van de inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport. Indien de beveiliging voldoet aan de gestelde eisen wordt een inspectiecertificaat afgegeven (het inspectierapport vermeldt dan een JA-conclusie).

Vervolginspectie of periodieke inspecties
Om vast te stellen of de brandbeveiligingssystemen in het gebruik nog steeds aan de uitgangspunten voldoen, voeren Inspectie-Instellingen vervolginspecties uit. Deze vervolginspecties worden periodiek uitgevoerd en zijn nodig om na te gaan of de installatie en de samenhangende organisatorische en bouwkundige randvoorwaarden op die momenten nog steeds voldoen aan de uitgangspunten. Van de vervolginspectie wordt een inspectierapport opgesteld en, als de beveiliging nog steeds voldoet, wordt een nieuw inspectiecertificaat verstrekt.

Inspectie activiteiten worden veelal uitgevoerd op basis van de bij het CCV gepubliceerde inspectieschema’s. Bij deze werkzaamheden moeten wij planmatig te werk gaan. Bij elke stap zullen wij onze werkzaamheden vastleggen in een Inspectieplan.